Maaşa Birden Fazla Haciz Gelmesi

Mevcut alınacak olan maaş haczi haricinde haciz konulacak şey kıymetli bir evrak olabilir. Haciz işlemleri bu kıymetli evrağa bağlı kılınmışsa gerçekleştirilecek olan haciz İcra İflas Kanunu’nun 88. maddesi uyarınca sonuç ve hüküm doğuracaktır. Borçlu tarafın 3.taraf kişilerden olan ücret ve maaş alacağının haczi ise İcra İflas Kanunun 355. maddesinde düzenleme altına alınan haciz konusudur.

 

Ücret ve maaş haciz işlemlerinde uygulanması gereken usuller icra iflas kanunun 89. maddesinde belirtilen kaidelerden biraz daha farklıdır. Gerçekleşecek haciz işleminde usul alacaklı tarafın talebi doğrultusunda gerçekleşir. Borçlu tarafa maaş ya da ücret ödemekle yükümlü olan işverene borçlu kişinin maaşına haciz işlemi uygulandığı bildirilir. Sonraki aşamalarda işveren bünyesinde çalıştırdığı borçlunun maaşında yaptığı kesinti miktarını icra dairelerine ödemekle yükümlüdür. Eğer işveren bu kesinti miktarını icra dairelerine ödemezse bazı problemlerle karşılaşabilir. Ödenmeyen bu kesinti miktarı işverenin zimmetina geçmiş sayılır. Gerekli durumlarda işverenin malı da haczedilebilir. Haczedilen mallardan elde edilen gelir ile de alacaklı tarafa ödeme yapılır. Maaşına haciz işlemi uygulanacak olan kişi memur ya da işçi farketmeksizin maaşının ¼ ‘ü kadarı haczedilebilir.

 

Maaşa Birden Fazla Haciz Gelmesi Durumu

Maaşa birden fazla haciz gelmesi durumu biraz farklıdır. Bu tarz durumlarda hacizler belli bir sıraya girerler. İlk sıraya konan alacaklının alacağı tutar tamamen tahsil edildiğinde 2. sırada bekleyen alacaklının alacağı tutar tahsil edilmeye başlanır. Bu şekilde alacaklı kişi alacağının tamamını tahsil ettikten sonra sıra bir sonraki kişiye geçecek ve en son alacaklı alacağı tutarı tahsil edene kadar devam edecektir.

Maaş Haczinin Tebliği ve Cevap Süreci

Maaşa uygulanması gereken haciz işlemi ile bir işyeri ya da kurum ilgilenir. Bu işyerlerine icra daireleri tarafından bir müzekkere gönderilir. Müzekkerenin gönderildiği günü takip eden ilk 7 gün içerisinde haciz işlemi gerçekleştirilmelidir. Haciz işlemi gerçekleştirildikten sonra konuyla ilgili yetkili makamlara bilgi verilmelidir. Eğer işveren bu işlemleri gerçekleştirmezse tarafına karşı icra daireleri tarafından yasal işlem başlatılacaktır. İşyerinin verdiği cevabın icra takip dosyasına girmesi genellikle yaklaşık olarak 10 gün sürmektedir.

 

Maaş Haczinde Dikkat Edilecek 3 Önemli Husus

  • Maaş haciz işlemine konu olan kesintinin tutarı, çalışanın toplam net maaşının ¼’ünden fazlası olamaz. Fakat çalışanın rızası varsa fazla tutarda haciz gerçekleştirilebilir.
  • Maaş haciz işlemi, icra takibi kesinleşmeden uygulanabilir. Fakat alacaklıya tahsilat verilmeden önce icra dosyasının hukuksal olarak kesinleşmesi beklenir. Bu süre zarfında ise haczedilen tahsilat icra dairelerinin  kasasında durur.
  • Maaş haciz işlemlerine yönelik birden fazla alacaklı talebi varsa, ilk önce ilk talep eden borçludan başlanır. Daha sonra diğerlerine ödeme yapılır. Buradaki öncelik sırası talep tarihi ile paralellik göstermektedir.

Maaş Haricindeki Hak ve Alacakların Haczedilmesi

Borçlu tarafın üçüncü kişilerde olan mal ve alacakları, icra dairesince karara bağlanır. Daha sonra haczin gerçekleşmesi ve tutanak tutlması ile tamamlanmış olur. İcra İflas Kanunun 89. maddesine  esasen haczi yapılan malların muhafaza edilmesi zorunludur. Borçlunun üçüncü kişilerde bulunan mal, hakları, yukarıda belirtildiği gibi tıpkı maaş haczi gibi tutanak tutulması suretiyle tamamlanır.

Maaşa birden fazla haciz gelmesi

Maaşa birden fazla haciz gelmesi