Maaş Haczi Yapılan İşçinin İşten Ayrılması

Maaş Haczi İİK 83 Maddede “Kısmen haczi caiz olan şeyler” ana başlığı altında incelenmektedir. Maddenin başlığından da açıkça anlaşılabileceği gibi kişinin maaşının yüzde 25’inden fazlası haczedilemez. ancak kişinin açık rızası varsa bu oran yükseltilebilir

 

İcra daireleri tarafından size bir ödeme emri geldiyse bu ödeme emrine 7 gün içerisinde bir cevap vermeniz gerekmektedir. Cevap vermemeniz durumunda ödeme emrini kabul etmiş sayılırsınız.

 

Eline maaş haciz tebligatı ulaşan işverenin yapması gereken bazı işlemler vardır. Maaş haciz tebligatının elinize ulaştığı tarihten itibaren çalışana yaptığınız ödemede güncelleme yapmalısınız. Bu güncelleme icra müdürlüğünün belirlediği oranda yapılan kesinti miktarının net maaştan çıkarılmasıdır. Çalışanın maaşından kesilen bu tutar işveren tarafından mutlaka icra müdürlüklerine yatırılmalıdır.

 

4857 sayılı İş kanunu ve İcra İflas Kanununda bulunana ilgili maddelerde şu ifade geçmektedir; “ İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz” şeklinde belirtmektedir.

 

Haciz Devam Ederken İşçinin Ayrılması Halinde Yapılması Gerekenler

İşçinin maaşında haciz kesintileri yapılmaya devam ederken işçi çeşitli sebeplerle işten ayrılabilir. Böyle bir durumda işçinin işten ayrıldığının yetkili makamlara bildirilmesi yasal bir zorunluluktur. SGK’dan işçinin işten ayrıldığına dair işten ayrılış belgesi eklenebilir.

 

İşçinin İşten Ayrılması Halinde Alacağı Tazminat ve Emekli İkramiyesi Durumu

Maaş haczi İcra İflas Kanunu’nun 355. maddesinde incelenmiştir. Elinize maaş haciz tebligatı ulaştığında bu tebligatın kapsamı ücret ve maaş alacaklarıdır. Emekli kramiyeleri ve kıdem tazminatı ücret alacağı başlığı altında yer almamaktadır. Bu sebeple maaş haciz tebligatı elinize ulaştıktan sonra işten ayrılmanız durumunda emekli ikramiyesi ve tazminat haketmeniz durumunda bu ödemelerde herhangi bir kesinti yapılmaz. Maaşlarına haciz işlemi uygulanan kişilerin en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de tazminatlarında bir kesinti yapılıp yapılmayacağıdır.

 

Fakat elinize maaş haciz tebligatı değil de haciz ihbarnamesi ulaştıysa durum biraz farklı bir hal alır. Bu haciz ihbarnamesi işverene tebliğ edildiği takdirde kıdem tazminatı ve emekli ikramiyesinde kesinti yapılabilir. Böyle bir durumda işveren bu bedelleri tazminat ve ikramiyeden keserek icra dairesine yatırmakla mükelleftir.

 

Maaş Haczinin Gerçekleşmesi

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 2016/4997 E., 2016/23632 sayılı kararına göre maaş haczi şu şekilde gerçekleşir. Borçlu kişinin ücret ve maaşının haczi İcra İflas Kanununun 355. ve devamındaki maddeler dikkate alınarak gerçekleştirilir. 355. maddeye göre görevli icra müdürü borçlu kişinin görev yaptığı yere bir haciz yazısı yazar. Haciz yazsısının içeriği maaş ve ücretin haczedildiği ile ilgilidir.

 

İşverenin Maaş Haczini Uygulaması

Eğer borçlu kişi çalışıyorsa alacaklı tarafın talebi ile işyerine icra müdürlüğü tarafından bir tebligat gönderilir. Tebligatta işçinin maaşının bir kısmına el konulması istenir. İşveren işçi maaşını çeyreğini keser. Bu kesilen tutarı işyerine gelen haciz tebligatında yer alan iban numarasına yatırır. Maaşın dörtte birinden daha fazlasının kesilmesi borçlunun rızası dışında mümkün değildir.

istenayrilman674