Kapalı İcra Dosyası Tekrar Açılır Mı?

 

Türkiye Cumhuriyeti İcra Müdürlükleri tarafından şahıs, kamu ya da özel kurum fark etmeksizin icra dosyaları açılabilir. İcra dosyaları alacaklının, borçlu kişinin borcunu vermemesi ya da ifa etmemesi halinde açtığı takiplerdir. Açılan bu icra takibi sonrası borçlunun üzerine kayıtlı aracına, taşınmazlarına, icra alacağı varsa alacağına ve maaşına haciz konulabilir. Araç ya da taşınmaz eşyaların icra dairelerine yapılacak başvuru sonrası satışı yapılabilmektedir.

 

İcra dosyasının açılması 2 farklı şekilde gerçekleşmektedir. Bunlar;

 • İlamlı icra takip dosyası
 • İlamsız icra takip dosyası

İlamlı icra takip dosyası ile ilamsız icra takip dosyasına konu olan işlemler farklıdır. Örneğin ilamlı icra takip dosyasına konu olan işlemler kısaca şu şekildedir.

 

 • mahkeme kararları
 • icra ve temyiz taahhütnameleri
 • hakem kararları
 • noter senetleri
 • mahkeme nezdinde yapılmış olan kabul
 • sulh
 • feragatler

 

İlamlı İcra Takibine Konu Olan İşlemler

İlamsız icra takip dosyasına konu olan işlemler herhangi bir mahkeme kararına dayanmaz. İlamsız icra takip dosyalarının konuları genellikle para işlemleridir. Örneğin;

 • Kambiyo senetleri
 • Fatura alacakları

Bunun gibi parasal konular ilamsız icra takip dosyasına dahil olan konulardır. İlamsız takiplerde borçlu olan kişilere yalnızca ödeme emri gönderilir. İlamlı takiplerde ise borçlunun borcu olduğuna ifa etmesi ya da ödemesi gerektiği ile ilgili bir bildiri yapılır. Eğer belirtilen süre içerisinde borçlu kişi borcunu alacaklıya ödemezse borcun tahsili icra yolu ile zorla yerine getirilir. İcra işleminden önce borçluya önceden gönderilir.

 

İlamsız icra takiplerinde borçlu kişi tarafından takibin yapıldığı icra dairesine doya numarası verilerek itiraz yapılabilir. Yapılan itiraz sonucunda icra takibi durdurulur. İlamlı icra takiplerinde borçlu kişinin icra dairesine herhangi bir itiraz yapma hakkı yoktur. İlamlı icra takibine bahis olan kişi yalnızca İcra Hukuk Mahkemesine ilamlı icra takibinin iptal edilmesi için dava açabilir.

 

Kapanan İcra Dosyası Tekrar Açılır Mı?

İcra dosyalarının kapanması 5 durumda gerçekleşmektedir. Bu durumlar şu şekilde sıralanabilir;

 • Takipsizlik
 • Borcun borçlu kişi tarafından ödenmesi
 • Borcun ifa edilmesi
 • Borcun haricen tahsili
 • Alacaklı kişinin alacağından feragat etmesi

 

İcra takip dosyalarının kapak hesabında belirtilen miktar ve harçlar ödendikten sonra dosya icra müdürlükleri tarafından kapatılır. Bu şekilde kapanan bir icra dosyasının tekrar açılması gib bir durum mümkün değildir. Aynı zamanda dosyanın tekrardan açılmasının mümkün olmadığı iki durum daha vardır. Bu durumlar;

 

 • alacaklı kişinin dosya borcunu haricen tahsil etmesi ve bunu beyan etmesi
 • alacaklının alacağı borçtan vazgeçmesi ve dosyanın kapatılmasına ilişkin beyan ve talebi

 

Bu durumlarda kapanan dosyaların tekrar açılması mümkün değildir. Tekrar açılan icra dosyaları yalnızca takipsizlik emri ile kapanan dosyalardır.

 

İcra Takip Dosyasının Kapandığı Diğer Durumlar

İcra takip dosyası şu durumda da işlemden kaldırılır. Bu durum İcra ve İflas Kanunu’nun 78. maddesinin dördüncü ve beşinci fıkrasında açıklanmıştır. Haciz talebi gerekli yasal süre içerisinde gerçekleşmezse icra takip dosyası işlemden kaldırılacaktır.  Ya da bu süre içerisinde geri alındıktan sonra yenilenmezse yine aynı şekilde icra takip dosyası işlemden kaldırılacaktır. Aynı maddenin ikinci fıkrasına göre ilamsız ya da ilamlı dosyalar farketmeksizin icra takiplerinde haciz talep etme hakkı 1 yıldır. 1 yıllık süre ödeme emrinin tebliğ edilmesinden itibaren başlar. Eğer bu bir sene boyunca haciz talep edilmezse icra takip dosyası işlemden kaldırılır. Dosyanın işlemden kaldırılmasının nedeni dosyadaki hareketsizliktir.