İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. İcra Dosya Takibi

2.Kambiyo Takibinde Ödeme Emrine İtiraz

2.Kambiyo Takibinde Ödeme Emrine İtiraz
+ - 1

Kambiyo Takibinde Ödeme Emrine İtiraz

Ödeme emrine itiraz etmek isteyen borçlu, tebliğden itibaren beş gün içinde bir dilekçe ile itiraz etmelidir. Borçlu imzaya ya da borca itiraz edebilir.

Borçlunun takibe konu olan kambiyo senedindeki imzanın kendisine ait olmadığını iddia etmesi imzaya itirazdır. Borçlu kambiyo senedindeki imzayı inkar ediyorsa ödeme emrinin tebliğinden itibaren beş gün içinde açıkça bir dilekçe ile icra mahkemesinde imzaya itiraz etmek zorundadır aksi takdirde senet üzerindeki imza borçluya ait sayılır.

İmzaya itiraz ile sadece satışı durdurur, diğer icra takip işlemleri yapılmaya devam eder.

İcra mahkemesi imzanın borçluya ait olmadığı kanısına varırsa itirazın kabulüne karar verir ve takip durur. Bu halde alacaklı genel hükümlere göre dava açabilir.

İcra mahkemesi, itirazın kabulüne karar verirse ve alacaklı senedi takibe koymakta kötü niyetveya ağır kusurlu ise; alacaklıyı takip konusu alacağın yüzde yirmisinden az olmamak üzere tazminata ve alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkum eder. Alacaklı genel mahkemede dava açarsa dava sonuçlanıncaya kadar para cezasının tahsili ertelenir; alacaklı bu davayı kazanırsa para cezası kalkar.

İcra mahkemesi kambiyo senedi üzerindeki imzanın borçluya ait olduğuna karar verirse ve itiraz ile takip durmuşsa; itirazın reddi ile birlikte borçlu takip konusu alacağın yüzde yirmisinden az olmamak üzere inkar tazminatına ve alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkum edilir. Borçlu menfi tespit veya istirdat davası açarsa tazminatın tahsili dava sonuçlanıncaya kadar ertelenir; borçlu bu davayı kazanırsa aleyhine hükmedilen tazminat kalkar.

İmzaya itiraz dışında kalan tüm itirazlar borca itirazdır.

Borçlu ödeme emrinin tebliğinden itibaren beş gün içinde bir dilekçe ile icra mahkemesinde borca itiraz edebilir. Borca itiraz takibi durdurmaz; yalnızca satışı durdurur. Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte itirazın geçici ve kesin kaldırılması ile borçtan kurtulma davası yoktur.

Borca itiraz takibi durdurmadığı için alacaklı ödeme emrinin tebliğinden itibaren on gün geçtikten sonra borçlunun mallarının haczedilmesini isteyebilir ancak haczedilen malların satışını isteyemez. Mallarının haczedilmesini önlemek isteyen borçlunun icra mahkemesinden itirazının kabul edildiğine dair karar getirmesi gerekmektedir.

Borca itiraz incelemesi duruşmalı olarak yapılır. İcra mahkemesi borçlunun itiraz dilekçesinde ek olarak verdiği belgelerden borcun itfa edildiği, ertelendiği veya senet metinden alacağın zamanaşımına uğradığı veya borçlunun borçlu olmadığı ya da icra dairesinin yetkisiz olduğuna kanaat getirirse duruşmadan önce icra takibinin geçici, olarak durdurulmasına karar verebilir. Bu karar ihtiyati tedbir niteliğindedir ve esasın incelenmesine engel olmaz. Geçici durdurma kararı esas incelemesi bitinceye kadar devam eder. İcra mahkemesi borçlunun itirazının reddine karar verirse alacaklı kararın kesinleşmesini beklemeden haciz talep edebilir.

Borçlu itiraz dilekçesinde gösterdiği sebeplerle bağlıdır ancak ilk duruşmada senet metninden anlaşılabilen itiraz sebeplerini ileri sürebilir.

İlk duruşmada zamanaşımını ileri sürmeyen borçlu daha sonra alacaklının muvafakati olmadıkça borcun zamanaşımına uğradığını söyleyemez.

İcra mahkemesi itiraz sebeplerinin incelenmesi için tarafları en geç otuz gün içinde duruşmaya çağırır. Yetki itirazı taraflar duruşmaya gelmese bile karara bağlanır.

Alacaklı veya vekili duruşmaya gelmezlerse icra takibinin geçici olarak durdurulmasına karar verilir. Alacaklı bu karardan itibaren altı ay içinde borçlunun ibraz ettiği belge altındaki imzanın kendisine ait olmadığını ispat ederse icra mahkemesi takibin devamına karar verir.

Alacaklı borçlunun ibraz ettiği belgenin altındaki imzayı inkar eder ve icra mahkemesi inceleme sonunda imzanın alacaklıya ait olduğuna kanaat getirirse; borçlunun itirazının kabulüne karar verirken alacaklıyı belge bedelinin yüzde onu oranında para cezasına mahkum eder.

İcra mahkemesi inceleme sonucunda borçlunun itirazını haklı bulursa itirazın kabulüne karar verir ve takip durur; karar kesinleşince de takip iptal edilir.

İcra mahkemesi, itirazın kabulüne karar verirse ve alacaklı kötü niyetli veya ağır kusurlu ise alacaklıyı takip konusu alacağın yüzde yirmisinden az olmamak üzere; takip geçici olarak durdurulmuşsa ve borçlunun itirazının reddine karar verilmişse borçlu, alacaklının talebi ile takibe konu alacağın yüzde yirmisinden az olmamak üzere tazminata mahkum edilir. Borçlu menfi tespit veya istirdat davası açarsa ya da alacaklı genel mahkemede dava açarsa tazminatın tahsili dava sonuçlanıncaya kadar ertelenir ve davayı kazanan tarafın aleyhine yükletilen tazminat kalkar.

Borçlunun itirazının reddine karar verilmesine karşı kanun yoluna gidilmesi icra takibini durdurmaz ancak borçlu alacağın tamamı için teminat göstererek takibi durdurabilir.

Kambiyo Takibinde Ödeme Emrine Karşı Şikâyet

Borçlu alacaklının kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip yapma hakkının olmadığını iddia ediyorsa ödeme emrinin tebliğinden itibaren beş gün içinde icra mahkemesinde şikâyet yoluna başvurabilir. İcra takibi şikâyet ile kendiliğinden durmaz ancak icra mahkemesi şikâyet üzerine takibin durmasına karar verebilir.

İcra mahkemesi süresinde ve usulüne göre yapılan şikâyet veya itiraz nedeniyle kendisine gelen işlerde takibe konu kambiyo senedinin kambiyo senedi niteliğinde olup olmadığını ve alacaklının kambiyo senetlerine özgü haciz yoluna başvurma hakkının olup olmadığını kendiliğinden inceleyebilir ve takibi iptal edebilir.

Kambiyo Takibinde Ödeme Emrinin Kesinleşmesi Ve Sonrası

Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte ödeme emrinin kesinleşmesinden sonraki aşamalar genel haciz yoluyla aynıdır.

Kambiyo takibinde ödeme emrine ve kambiyo takip konularını bir önceki yazımızda ele aldık. Önceki yazıyı okumak için buraya tıklamanız yeterli.

gavel 3577255 1280 1

 

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

İcra Kurumu 2020 yılında kurulmuş olup; icra daireleri , icra haberleri ve icra ilanları hakkında detaylı bilgi sunar. İcraya dair her şey: icrakurumu.com

Yorum Yap

Yorumlar (1)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.