İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. İcra Dosya Takibi

Uygulamada İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip

Uygulamada İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip
+ - 0

İpotek hakkının paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip üç yol ile başlatılır:

1.   Alacaklının elinde ilam veya ilam niteliğinde belge olması halinde icra takibinin başlatılması

Alacak veya ipoteğin biri yada her ikisi, bir ilama veya ilam niteliğinde belgeye bağlanmışsa, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip yapılabilir. İlam veya ilam niteliğinde belgelerden anlaşılması gereken bir mahkeme kararı veya Kanunda açıkça buna eşdeğer görülen belgelerdir.

Bu takip yolunun seçilmesi halinde, bir takip talebi doldurularak eldeki ilam veya ilam niteliğinde belgelerin de takibe eklenmesiyle icra dairesinden ilamlı takip başlatılabilir. İlamlı takipler için Türkiye’deki herhangi bir icra dairesi yetkilidir. Alacaklının takip talebinin ardından borçluya ve varsa ipotekli taşınmaz sahibi kişiye borcunu ödemesi için bir icra emri gönderilir.

Borçlunun bu icra emrine karşı itiraz hakkı yoktur. 7 gün içinde borcunu ödemesi gerekir. Ancak borçlu icranın geri bırakılması talebinde bulunarak satış aşamasına geçilmesini önleyebilir. Aksi takdirde alacaklı ipotekli taşınmazın satışını isteyebilir.

2.İpotek akit tablosunun kayıtsız şartsız bir para borcu ikrarını içermesi

İİK’nın 149. maddesinde özel olarak düzenlenen bu durum, tapu memurunun düzenlediği bu tabloyu noter senetleriyle aynı konuma yükseltmiştir. Bu takip yolunun seçilmesi halinde de bir takip talebi doldurularak icra dairesinden ilamlı takip başlatılması istenir. Takip talebine ipotek akit tablosunun resmi bir örneği de eklenmelidir. İcra müdürü şartların oluştuğunu tespit eder ve alacağın muaccel olduğuna kanaat getirirse borçluya ve varsa ipotekli taşınmaz sahibi kişiye bir icra emri gönderir.

Borçlunun bu icra emrine itiraz hakkı yoktur. Borçlunun borcu 30 gün içinde ödemesi gerekir. Ödemediği takdirde yine aynı sürede icranın geri bırakılması için başvuruda bulunması gerekir ki ipotekli taşınmaz satılmasın. İcra mahkemesinin icranın geri bırakılması talebini reddetmesi halinde, bu karara karşı istinaf yoluna başvurulabilir. Borçlunun istinaf yoluna başvurması icra işlemlerini durdurmayacağı için, borçlunun veya varsa ipotekli taşınmaz sahibi kişinin %15 oranında teminat yatırması gerekir.

3.        Bankalar ve kredi kurumlarının alacaklı olduğu durumlar

Kredi kullandıran taraf olarak kredi borcu için borçludan teminat olarak gösterilen ipoteklerin paraya çevrilmesi konusunda kanun koyucu, bu kurumların neredeyse her durumda borçluya karşı ilamlı takip yapabilmesini garantileyen bir düzenlemeler öngörmüştür. İİK madde 150/ı maddesindeki bu düzenlemeye göre, borçlu bir bankadan ya da kredi kurumundan cari hesap veya kısa, orta veya uzun vadeli kredi şeklinde işleyen nakdi ve gayri nakdi bir kredi kullanmışsa, borçluya ait cari hesabın kesilmesine dair hesap özetinin veya gayri nakdi kredinin ödenmiş olması nedeniyle borçludan bunun tazmini isteminin ya da borcun ödenmesine dair ihtarın, noter aracılığıyla banka tarafından borçluya tebliğ edilmesi halinde ilamlı takip yapılabilir.

Uygulamada buna hesap kat ihtarı adı verilmektedir. Bunun için borçlunun kredi sözleşmesinde yazılı veya ipotek akit tablosunda kayıtlı adresine tebliğ yapılması gerekir. Bu tebliğin yapıldığını veya İKK 68/b maddesi uyarınca tebliğ edilmiş sayıldığını gösteren noter onaylı bir örneği icar dairesine verilerek takip talebinde bulunulması mümkündür. Takip talebini alan icra müdürü borçluya bir icra emri gönderir. İcra emrini alan borçlu bu hsap özetine veya borcun ödenmesine dair ihtara veya tazmin talebine tebliğinden itibaren 8 gün içinde noter aracılığıyla itiraz edebilir.

Bu itirazı süresinde yaptığını ispatlayabilen borçlu icra mahkemesinde şikâyet hakkını kullanabilir. Takibe devam edilebilmesi için, alacaklı bankanın alacağını İİK madde 6(8/b maddesine göre ispat etmesi gerekecektir. Aksi takdirde takibe devam edilemez. Aynı şekilde borçlunun da borcun ödendiğini veya ertelendiğini resmî belgelerle ispat etmesi beklenir. Bu türden bir belge sunulmadıkça takip durmaz.

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip Nasıl Başlatılır?

Alacaklının elinde ilam veya ilam niteliğinde belge yoksa, ipotek üst sınır ipoteği türünden bir ipotekse, alacaklı ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız takip yapabilir. Bu takip yolunda da süreç icra dairesinden takip talebinde bulunmakla başlar. Varsa alacaklının elindeki belgeler takip talebine eklenir. İlamsız takiplerde taşınmazın bulunduğu yer icra dairesi de yetkilidir.

Takip talebini alan icra müdürü bu kez bir icra emri değil, bir ödeme emri düzenler ve borçluya ve varsa ipotekli taşınmaz sahibi kişiye tebliğ eder. Borçlu ödeme emrinde belirtilen tutarı 30 gün içinde ödemekle yükümlüdür. Ödememesi için sebebi varsa 7 gün içinde ödeme emrine itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Borçlu veya ipotekli taşınmaz sahibi üçüncü kişi, 7 gün içinde ödeme emrine itiraz etmez 30 gün içinde de borcu ödemezse, alacaklı ipotekli taşınmazın satılmasını isteyebilir.

eskisehir ipotek ve rehin davasi 2

 

 

 

 

 

 

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

İcra Kurumu 2020 yılında kurulmuş olup; icra daireleri , icra haberleri ve icra ilanları hakkında detaylı bilgi sunar. İcraya dair her şey: icrakurumu.com

Yorum Yap