Rehnin paraya çevrilmesine ilişkin olarak icra takip yöntemi, ilamsız ve ilamlı takip yöntemlerine benzemesiyle beraber bu takip yöntemlerinde haciz safhası yoktur.

 

Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamsız Takibin Safhaları 

1- Takip talebi

2- Ödemenin emri ve ödemenin kesinleşmesi

3- Paraya çevirme ve ardından satış

4- Son olarak da paraların paylaştırılması şeklindedir.

 

Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı Takibin Safhaları 

1- Takip talebi

2- İcra emri

3- Paraya çevirme ve ardından satış

4- Son olarak da paraların paylaştırılması şeklindedir.

 

Rehin Alacaklısının Alacağı Rehin Hakkı

Rehin alacaklısının alacak olduğu rehin hakkı İİK’nın 150/h bendi kapsamlarında bir ilam niteleğinde olan belgeye ya da ilama bağlı olmayabilir. Bu gibi durumlarda İİK’nın 149. maddesi kapsamlarında ipotek akit tabloları kayıtsız şartsız herhangi bir para borcunun ikrarını içermiyor olabilir. Rehin alacaklısı da rehnin paraya çevrilmesine ait olarak ilamsız icra takibine başvuruda bulunabilir.

 

İpotek iki farklı şekilde konulabilir. Birincisi hala daha mevcut durumdaki doğmuş olan bir alacağın güvence altına alınabilmesi adınadır. İkinci olarak da henüz doğmamış olmasıyla beraber doğması olası ya da kesin bulunan bir alacağın da güvence altına alınmasıdır. Türk Medeni Kanununun 888/1 nolu hükmü de tamamen bunun kapsamındadır. Hala daha mevcut durumdaki bir alacağın temini adına konulmuş olan ipotek akit tabloları kayıtsız şartsız bir para borcunun ikrarını içeriyor olabilir. Bu durumlarda başvurulacak olan yol, İİK’nın 149’a ve 149 bendi kapsamlarında ipoteklerin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı icra takibidir. Fakat ipotek akit tabloları kayıtsız şartsız herhangi bir para borcunun ikranını içermiyor olabilir. Bu durumlar da ise ipoteklerin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız icra takibidir.

 

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız İcra Takibi

İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız icra takiplerinde takip talebi kural şeklinde genel haciz yolu ile yapılan takipteki gibidir. Bu kapsamda takip talepleri İİK’nın 58. maddesi içerisinde bulunan hususları da içerir. Bunlar alacaklının adresi ve kimliği; borçlunun adresi ve kimliği; vekili veya alacaklı adına ödemelerin yapılacak olduğu banka adı ile ilgili hesap bilgileri; talep edilecek olan alacağın Türk parası ile beraber miktarı ve faizli olan alacaklarda ise faiz oranı ile beraber işlemeye başladığı gün; Takip yollarından hangilerinin seçildiği; teminat ya da alacak yabancı para da alacağın hangi tarih içerisindeki kur üzerinden de talep edildiği; vs. tarzındaki bilgiler yer alır. Yine hangi taşınmazların ipotek edilmiş olduğu parsel, pafta, ada vs. bilgileri de belirtilerek takip taleplerine yazılır. Borç senetleri ve ipotek akit tablolarının numara ve tarihi de İİK’nın 58/4 ve 148 maddeleri gereğince takip taleplerine yazılır. Alacaklı kişinin ipoteğin paraya çevrilmesi tercihini seçtiğini ise İİK’nın 58/5 numaralı gerekip takip taleplerine yazması gerekmektedir.

İpoteğin Üçüncü Kişi Tarafından Verilmesi 

Şayet ki ipotek üçüncü bir kişi tarafından verilmişse ya da ipotekli olan taşınmazın mülkiyeti de üçüncü bir kişiye geçmiş ise durum farklıdır. Bu durumda taşınmaz maliki üçüncü birey de İİK’nın 149/b bendi kapsamı gereğince takip talebi konusunda borçlu şeklinde gösterilmek zorundadır.