İcra Takibinde Dayanak Belge Olmaması

İcra İflas Kanunun 58. maddesinde alınacak malın bir belgeye dayanması incelenir. Dayanak belgenin mutlak suretle ödeme emri ile beraber borçlu tarafa gönderilmesi zorunludur. Bu belgenin aslı gönderilebileceği gibi bir nüshası da gönderilebilir. Ayrıca bu belgenin bir nüshası da takip talebi anında mutlaka icra dairesine verilmelidir.

İcra İflas Kanunun ayrıca 58. ve 61. maddelerinde şunlara değinilir; başlatılan icra takibine itiraz edilmesi şikayet yolu ile ödeme emrinin iptal edilmesine bir engel oluşturmaz.

Bu husus Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2000/47 sayılı kararında açıklanmıştır. Buradaki kararda belgenin onaylı bir nüshasının ödeme emri ile beraber borçlu tarafa gönderilmesi mecburidir.

Ancak bahsedilen uygulamada bir mahkeme kararına dayanan icra takibi durumunda gerekçeli kararın icra takip emri ile beraber tebliğ edilmesine gerek yoktur. Bu durumda borçlu tarafın aleyhine sonuçlanan davadan haberdar olduğu kabul edilmektedir. Bu sebeple ilamın tebliğ edilmesi zorunlu değildir.

Tebligat İçeriğinde Dayanak Belge

Borçlu tarafa gönderilen tebligat zarfı içerisinde dayanak belge ya da delilin açıklamasının yapıldığı belgenin bulunması kanuni olarak zorunlu değildir. Fakat borçlu taraf sonradan kendisine icra takibinde dayanak belge gönderilmediğini iddia edebilir. Böyle bir durumda tebligat zarfında bu hususların yazması ispat edilmesi açısından alacaklı taraf lehine delil olarak kullanılabilir.

Ancak borçlu tarafın eline tebligat geçtiğinde içerisinde yanlızca ödeme emri bulunuyorsa durum farklıdır. Tebligat içerisinde icra takibinde dayanak belge sureti yoksa postayı aldığı esnada yapılması gereken işlemler vardır.

Tebliğ evrağına dayanak belge eksikliği ile ilgili bir şerh düşülmelidir. Bu şerh icra memuruna tarafına dayanak belge teslim edilmediği gerekçesi ile de bildirilebilir. Aksi bir durumda hukuki olarak dayanak belgenin tebliğ edildiği kabul edilir.

Yargıtay 12.Hukuk Dairesinin  2013/12536 Karar sayılı ilamında şu maddeye yer verilmiştir; Somut olayda borçlunun; genel haciz yolu ile gerçekleştirilen takipte takip dayanağı belge suretlerinin ödeme emri ekinde taraflarına tebliğ edilmediğini ileri sürerek takibin iptali isteminde bulunduğu, ödeme emri tebligat zarfında “Bu zarfta örnek 7 ödeme emri ve ihtarname vardır” açıklamasının yer aldığı görülmektedir. Bu durumda anılan tebligat ekinde dayanak belgenin gönderildiğinin kabulü zorunlu olup, borçlunun şikayetinin reddine karar vermek gerekirken yazılı gerekçe ile kabulüne dair hüküm tesisi isabetsizdir.

İcra Takibinde Dayanak Belge Gönderilmedi İse Ne Yapılmalıdır? 

İcra İflas Kanunu’nun alakalı hükümleri ile yerleşik Yargıtay içtihatları dikkate alınmalıdır. İcra takibinde dayanak belge suretlerinin ödeme emri ile beraber borçluya tebliğ edilmemesi halinde mahkemeye başvuru yapılmalıdır. Bu başvuru İcra takibinin gerçekleştiği yerdeki İcra Hukuk Mahkemesi’ne yapılmalıdır.

İcra Takibini Şikayet Süresi

İlamsız icra takip dosyalarında ödeme emrinin yanında  dayanak belge bulunmaması sebebiyle şikayet yapılabilir. Yapılacak olan şikayet süresi tebliğ yapılmasından itibaren 7 iş günüdür. Çek, senet gibi kambiyo takip dosyalarında ise şikayet süresi tebliğ yapıldıktan sonra gelen 5 gündür.

Konuyla alakalı hukuki destek alabilmek için mutlaka bir avukatla irtibat kurmalısı

 

İcra takibinde dayanak belge olmaması

İcra takibinde dayanak belge olmaması

Tebligat İçeriğinde Dayanak Belge

Borçlu tarafa gönderilen tebligat zarfı içerisinde dayanak belge ya da delilin açıklamasının yapıldığı belgenin bulunması kanuni olarak zorunlu değildir. Fakat borçlu taraf sonradan kendisine icra takibinde dayanak belge gönderilmediğini iddia edebilir. Böyle bir durumda tebligat zarfında bu hususların yazması ispat edilmesi açısından alacaklı taraf lehine delil olarak kullanılabilir.

Ancak borçlu tarafın eline tebligat geçtiğinde içerisinde yanlızca ödeme emri bulunuyorsa durum farklıdır. Tebligat içerisinde icra takibinde dayanak belge sureti yoksa postayı aldığı esnada yapılması gereken işlemler vardır.

Tebliğ evrağına dayanak belge eksikliği ile ilgili bir şerh düşülmelidir. Bu şerh icra memuruna tarafına dayanak belge teslim edilmediği gerekçesi ile de bildirilebilir. Aksi bir durumda hukuki olarak dayanak belgenin tebliğ edildiği kabul edilir.

Yargıtay 12.Hukuk Dairesinin  2013/12536 Karar sayılı ilamında şu maddeye yer verilmiştir; Somut olayda borçlunun; genel haciz yolu ile gerçekleştirilen takipte takip dayanağı belge suretlerinin ödeme emri ekinde taraflarına tebliğ edilmediğini ileri sürerek takibin iptali isteminde bulunduğu, ödeme emri tebligat zarfında “Bu zarfta örnek 7 ödeme emri ve ihtarname vardır” açıklamasının yer aldığı görülmektedir. Bu durumda anılan tebligat ekinde dayanak belgenin gönderildiğinin kabulü zorunlu olup, borçlunun şikayetinin reddine karar vermek gerekirken yazılı gerekçe ile kabulüne dair hüküm tesisi isabetsizdir.