İcra Takibi Sonrası Menfi Tespit Davası

İcra takibi sonrası menfi tespit davası, bir hak ya da hukuki alakanın var olmadığının tespit edilebilmesi için açılan bir tespit davası türüdür. Menfi tespit davası kurallara 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 106 sayılı maddesinde tespit davaları başlığı altında düzenlenmiştir. Bu tespit davaları kapsamında tespit davaları iki ayrı kola ayrılır. Bunlar; müspet yani olumlu  ve menfi yani olumsuz tespit davalarıdır.

 

Müspet yani olumlu tespit davası ile bir hukuki ilişkinin ya da hakkın var olduğunun tespiti talep edilir. Menfi yani olumsuz tespit davası ile de bir hukuki ilişkinin ya da hakkın var olmadığının tespiti talep edilir. İcra takibi sonrası menfi tespit davası İcra İflas Kanunun’da yer almaktadır. Ayrıca hukuk mahkemeleri kanununda da menfi tespit davalarına yer verilmiştir. İcra hukuku kapsamına giren menfi tespit davalarında yalnızca parasal bir borcun mevcut olmadığının tespit edilmesi talep edilebilir.

 

Mahkemelerde icra takibi sonrası menfi tespit davası açılabilmesi için davacı tarafın hukuki menfaatinin olması gerekmektedir. Bununla birlikte böyle bir davanın başlatılabilmesi için önce davalı tarafın hukuki bir ilişkinin varlığını iddia etmesi gerekir. Mahkeme tarafından verilen hüküm kesin delil ve kesin hüküm teşkil etmektedir.

Menfi Tespit Davasının Konusu

İcra hukuku kapsamında değerlendirilen menfi tespit davası ile davacı taraf, para alacağının hiç olmadığını yahut daha sonradan sona erdiğini iddia edebilir. Bu sebeple bu durumun mahkemeler tarafından tespit edilmesini talep eder. Ayrıca davacı taraf sözleşmenin hata, hile ya da ikrah sebebiyle geçersiz olduğunu da iddia etme hakkına sahiptir. İcra takibi sonrası menfi tespit davası  ile borcun ödemeyle ortadan kalktığının da tespit  edilmesi talep edilebilir.

Menfi Tespit Davası Ne Zaman Açılır?

İcra takibi sonrası menfi tespit davası borçlu olduğu iddia edilen bir tarafından alacaklı olduğunu iddia eden birine açılır. Davacı taraf menfi tespit davasını şahsına karşı bir icra takip işlemi başlatılmışken açabilir. Bununla birlikte ortada bir icra takibi yokken de menfi tespit davası açılabilir.

 

Ancak menfi tespit davalarının açılabilmesi için göz önünde bulundurulması gereken süreler vardır. İcra takibi sonrası menfi tespit davası takip sırasında para alacaklı tarafa ödeninceye kadar açılabilir. İcra takibinden önce de menfi tespit davası açmak mümkündür.

 

Paranın alacaklı tarafa ödemesinin yapılmasının ardından menfi tespit davasından bahsedilmesi mümkün değildir. Bu aşamadan sonra istirdat davasından bahsedebiliriz. Eğer borç menfi tespit davası sırasında alacaklı tarafa ödenirse menfi tespit davası kendiliğinden istirdat davasına dönüşür.

 

Borçlu tarafın gönderilen ödeme emrine itiraz etmemesi menfi tespit davasının açılması önünden bir engel oluşturmaz.

 

Menfi Tespit Davasında İspat Yükü Kimin Üzerindedir?

İcra takibi sonrası menfi tespit davası dosyalarında kural olarak ispat etme yükü davacı taraf üzerindedir. Fakat davacı borcun mevcut olmadığını iddia eder ve mahkemeden bunun  tespitini talep ederse, bu halde davalı ispatla yükümlüdür.

İcra takibi sonrası menfi tespit davası

İcra takibi sonrası menfi tespit davası