İcra Memuru Nasıl Şikayet Edilir?

İcra memuru nasıl şikayet edilir? Memur muamelesi Şikayet İİK içerisinde 16. maddede düzenlenmiştir. İİK m. 16: Kanunların hallini mahkemeye bıraktıkları konular müstesna ( ayrık olacak şekilde ) iflas ve icra dairelerinin yapmış oldukları muameleler hususunda hadiseye uygun bulunmamasından veya kanuna muhalif olmasından ötürü icra tetkik merciine şikayet edilebilir. Şikayet bu muamelelerin öğrenildiği zamandan itibaren 7 günlük süre zarfı içerisinde yapılır.

 

İİK da 16. maddeye göre süreli şikayet düzenlenmektedir. Şikayet icra işleri hususunda yetki müdürlüklerde yer alan başta icra müdürü olacak şekilde memurlar, müdür yardımcısı ve müstahdemlerin borçlu, alacaklı veya yapmış oldukları işleme karşılık olarak icra mahkemelerine yaptıkları taleplerdir. Hiç şüphe yok ki şikayet yalnızca icra dairelerinin kapsamamaktadır. Bununla beraber İİK 2. maddesi içerisinde iflas daireleri hususunda da icra dairelerinin tabi olduğu esas ve usuller uygulanır. Bu uygulanır denilmesi ile beraber şikayetin kapsamına genel olarak iflas dairelerini de almışlardır.

 

Süreli Şikayet İki Farklı Kategoriye Ayrılır

 

  1. a) İlk olarak kanunun lafzından anlaşıldığı kadarıyla kanunlara muhalif olmasından denilmektedir.

 

Şikayetlerin yalnızca kanunlara aykırı bir şekilde sınırlandırılmaması gerekmektedir. Bunun aksine ise tüm mevzuatları kapsayacak bir şekilde anlamak çok daha doğru olacaktır. Örnek vermek gerekirse birçok konu hakkında İİK’nın atıfta yer aldığı Medeni Usul Kanunu da bunların başında gelmektedir.

 

Bu sebeple icra memur ve müdürlerin veya genel olarak bütün çalışanların yaptıkları muameleler adına kanunlara ayrı işlemler yerine mevzuatlara aykırı işlemlerin anlaşılması çok daha sağlıklı ve doğru olacaktır. Örnek vermek gerekirse; İcra müdürlerinin ilan yapmadan önceden hacizli taşınmazı satması gibi.

 

  1. b) Süreli şikâyet bakımından ikinci ana kategorimiz de hadiseye uygun olmamaktır.

 

Bu durum, kanunların icra müdürlerine takdir yetkilerini tanıdığı konularda söz konusu olmaktadır. Hadise denildiği zaman somut işlem şeklinde ifade etmemiz gerekmektedir. Somut işlem üzerinde ise icra memurlarının yapmakta oldukları işlemler yapılacak olan işlemlerden tamamen farklı durumdaysa o halde uygun olmamaktadır. Örnek vermek gerekirse; borçlu bir çiftçinin geçimi için haczi caiz olmayan ve zorunlu bulunan tarım aletlerinin haczedilmesi gibi.

 

Şikayetin İstisnaları

Şikayetin iki tane önemli istisnası vardır. Bir hakkında yerine getirilmemesi veya sebepsiz sürüncemede bırakılması nedeniyle şikayet olunabilir. Bununla beraber şikayet konusu işlemlerin kamu düzenine de aykırı bir şekilde olması durumunda her daim şikayet olunabilir. Bununla beraber şikayet istisnaları belirli sebeplerden dolayı kendi içerisinde ayrılır. Bunlar ise aşağıdaki şekildeki gibidir:

 

 

 

Bir hakkın yerine getirilmemesi

İcra müdürlerinin görevi dahilinde bulunan bir işin yapılması reddedildiği zaman bir hakkında yerine getirilmemesi yine söz konusu olur. Örnek vermek gerekirse; icra müdürlerinin kendilerine yapılacak olan talep taleplerini kabul etmemesi gibi.

 

Bir hakkın sebepsiz sürüncemede bırakılması

İcra müdürlerinin yapmak zorunda olduğu bir işlem kanun üzerinde uygun veya öngörülen bir süre içerisinde hakli bir sebep olmaksızın yapılmaması durumunda söz konusu olur. Bu şekilde bir hakkında sebepsiz bir şekilde sürüncemede bırakılması durumu söz konusu olur. Örnek vermek gerekirse; icra müdürlerini takip taleplerinden itibaren 3 günlük süre zarfı içerisinde ödeme emri düzenleyerek borçlu kişiye göndermemesi gibi.