İcra Mahkemesine Şikayeti Kimler Yapabilir?

Şikayet birçok meslektaşın günlük yaşam içerisinde icra dairelerindeki müstahdem ve memurların yapmış oldukları işlemlerden biridir. Bu işlemlere karşı başvurmuş olan en etkili icra hukuk yollarından da birisidir. Şikayet İİK içerisinde 16. madde olarak düzenlenmiştir. İİK m.16: Kanunların hallinin mahkemelere bıraktıkları konular müstesna (ayrık olmak üzere ) iflas ve icra dairelerinin yaptıkları muameleleri konu alır. Bu muameleler hususunda hadiseye uygun bulunmamasından ya da kanuna muhalif olmasından ötürü icra tetkik mercilerine şikayet olunabilir. Şikayet bu muamelelerin öğrenildiği zamandan itibaren 7 günlük süre zarfı içerisinde yapılır.

 

İİK’da 16. maddeye göre süreli şikayeti düzenlenmektedir. Şikayet icra işleri hususunda yetkili müdürlüklerde yer alan başta icra müdürü olacak şekilde, müdür yardımcısı, müstahdem ve memurların konuları ele alınır. Bu kişilerin borçlu, alacaklı veya vekilleri yaptıkları işlemlere göre icra mahkemelerine yaptıkları taleplerden birisidir. Şüphesiz ki şikayet yalnızca icra dairelerini kapsamamaktadır. Bununla beraber İİK 2. maddesi içerisinde iflas daireleri hususunda da icra dairelerinin tabi tutulduğu esaslar uygulanır.

 

Süreli Şikayet İki Kategoriye Ayrılır

 

  1. a) İlk olarak kanunun lafzından anlaşıldığı kadarıyla kanunlara muhalif olmasından denilmektedir.

 

Şikayetlerin yalnızca kanunlara aykırı bir şekilde sınırlandırılmaması gerekmektedir. Bunun aksine ise tüm mevzuatları kapsayacak bir şekilde anlamak çok daha doğru olacaktır. Örnek vermek gerekirse birçok konu hakkında İİK’nın atıfta yer aldığı Medeni Usul Kanunu da bunların başında gelmektedir.

 

Bu sebeple icra memur ve müdürlerin veya genel olarak bütün çalışanların yaptıkları muameleler adına kanunlara ayrı işlemler yerine mevzuatlara aykırı işlemlerin anlaşılması çok daha sağlıklı ve doğru olacaktır. Örnek vermek gerekirse; İcra müdürlerinin ilan yapmadan önceden hacizli taşınmazı satması gibi.

 

  1. b) Süreli şikâyet bakımından ikinci ana kategorimiz de hadiseye uygun olmamaktır.

 

Bu durum, kanunların icra müdürlerine takdir yetkilerini tanıdığı konularda söz konusu olmaktadır. Hadise denildiği zaman somut işlem şeklinde ifade etmemiz gerekmektedir. Somut işlem üzerinde ise icra memurlarının yapmakta oldukları işlemler yapılacak olan işlemlerden tamamen farklı durumdaysa o halde uygun olmamaktadır. Örnek vermek gerekirse; borçlu bir çiftçinin geçimi için haczi caiz olmayan ve zorunlu bulunan tarım aletlerinin haczedilmesi gibi.

 

Şikayetin İstisnaları

Şikayetin iki tane önemli istisnası vardır. Bir hakkında yerine getirilmemesi veya sebepsiz sürüncemede bırakılması nedeniyle şikayet olunabilir. Bununla beraber şikayet konusu işlemlerin kamu düzenine de aykırı bir şekilde olması durumunda her daim şikayet olunabilir.

 

 

Bir hakkın yerine getirilmemesi

İcra müdürlerinin görevi dahilinde bulunan bir işin yapılması reddedildiği zaman bir hakkında yerine getirilmemesi yine söz konusu olur. Örnek vermek gerekirse; icra müdürlerinin kendilerine yapılacak olan talep taleplerini kabul etmemesi gibi.

 

Bir hakkın sebepsiz sürüncemede bırakılması

İcra müdürlerinin yapmak zorunda olduğu bir işlem kanun üzerinde uygun veya öngörülen bir süre içerisinde hakli bir sebep olmaksızın yapılmaması durumunda söz konusu olur. Bu şekilde bir hakkında sebepsiz bir şekilde sürüncemede bırakılması durumu söz konusu olur. Örnek vermek gerekirse; icra müdürlerini takip taleplerinden itibaren 3 günlük süre zarfı içerisinde ödeme emri düzenleyerek borçlu kişiye göndermemesi gibi.