İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. İcra Bilgi

İcra Emri Nedir?

İcra Emri Nedir?
+ - 0

İcra Takibi talep edilen icra dairesi takip talebinin kanundaki şartları sağladığını görürse icra emri düzenler ve borçluya gönderir. Ödeme emri ile borçluya borcunu ödemesi, itirazı varsa bunu bildirmesi iletilir. Bunları yapmadığı takdirde mallarının haczedileceği ihtar edilir.

İcra müdürü talebi aldıktan sonra ödeme emri göndermeden önce söz konusu alacağın mevcut olup olmadığını, vadesinin gelip gelmediğini veya zamanaşımına uğrayıp uğramadığını incelemeye yetkili değildir. Örnek olarak icra müdürü borcun zamanaşımına uğradığını fark etse bile ödeme emri düzenlemek ve göndermek zorundadır. Borcun zamanaşımına uğradığını veya muaccel olmadığını iddia eden borçlu bunu itiraz yolu ile ileri sürebilecektir.

Ödeme emri tebliği, icra takip işlemlerinin ilkidir. Ödeme emri bundan sonraki icra takip işlemlerinin ön şartıdır. Borçlu kendisine karşı icra takibi başlatıldığından ödeme emri ile haberdar olur. Borçlu 7 gün içinde itiraz etmezse ya da itirazı iptal edilir ya da kaldırılırsa ödeme emri ve bunun sonucu olarak takip kesinleşir.

Borçluya ödeme emri tebliğ edilmeden ve itiraz etme imkânı tanınmadan sonraki aşamalara geçilemez. Bu durum savunma hakkını ihlal edecek olduğundan ödeme emri kendisine tebliğ edilmeden hakkında takip devam eden borçlu, buna karşı süresiz şikâyet yoluna başvurarak işlemlerin iptalini isteyebilir. Ödeme emrinde neler yazacağı İİK m.60’da düzenlenmiştir. Buna göre

Alacaklının veya vekilinin banka hesap numarası hariç olmak üzere takip talebindeki kayıtları

-Borcun ve takip giderlerinin 7 gün içinde icra dairesine ait, ödeme emrinde yazılı olan banka hesabına ödenmesi ihtarı

-Borçlunun ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde imzaya veya borca itiraz edebileceği ihtarı

-7 gün içerisinde mal beyanında bulunma ihtarı

-7 gün içinde borç ödenmezse ya da itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceği ihtarı

-İcra müdürünün mühür ve imzası ödeme emrinde bulunmalıdır.

Ödeme emri, hüküm ve sonuçlarını tebliğ edilmesi ile doğurur. İcra dairesi en az 3 gün içerisinde ödeme emrini borçluya tebliğ eder. Ancak 3 günlük süre geçtikten sonra yapılan tebliğ de geçerlidir.

Borçlu hakkında ayrı ayrı günlerde birden fazla takip talebinde bulunulmuşsa öncelikli olarak eski tarihli ödeme emri tebliğ edilmelidir. Bu hüküm ile önce talepte bulunan alacaklının haklarının korunması amaçlanmıştır.

Borçlu ödeme emrinin tebliği ile alacağı kabule veya inkara zorlanır. 7 gün içerisinde itiraz ederse takip durur. Takibe devam edilebilmesi için itirazın mahkemece iptal edilmesi ya da kaldırılması gerekir. İtiraz edilmezse takip kesinleşir.

Ödeme Emrine Karşı Başvurulabilecek Yollar

İcra müdürü ödeme emrini gönderirken borcun gerçekten var olup olmadığını araştırmak yetkisine sahip değildir. Bu sebepledir ki hukukumuza göre kendisine ödeme emri gelen birinin buna zamanında itiraz etmemesi durumunda aslında gerçek olmayan bir borcu ödemek zorunda kalması mümkündür. Kanun bu kişileri korumak için çeşitli çareler tanımıştır. Şikâyet, gecikmiş itiraz, icra takibinin iptal ve taliki, menfi tespit ve istirdat davası gibi yollara başvurulabilir.

Ödeme Emrine İtiraz Nedir?

Ödeme emrine itiraz, ödeme emri tebliğ edildikten itibaren 7 gün içerisinde, icra takibinin başlatıldığı icra dairesine yapılır. Herhangi bir gerekçeye dayandırılma zorunluluğu yoktur. Salt itiraz yeterlidir. Yapılan bu ödeme emrine itirazın en önemli sonucu ise başlatılan takibin derhal durmasıdır.

İcra hukukunda, hakkın elde edilmesini engelleyen her türlü şey hakkında itirazda bulunulabilir. Maddi hukuk kaynaklı itirazları icra müdürü re’ sen dikkate almaz. Bu nedenle bunlar şikâyet konusu değildir. Fakat takip hukukundan kaynaklanan itirazlarda tam aksi geçerlidir. Bu yapılan ödeme emrine itirazların, bir kısmı da takip şartı olduğu için icra müdürü re’ sen dikkate almak zorundadır. Takip hukukundan kaynaklanan bu şartların yerine getirilmemesi dolayısı ile ödeme emrine itiraz değil şikâyet yoluna gidilmesi gerekmektedir.

06 icra 16 9 1617583430

İcra ile alakalı her şey için icrakurumu.

 

 

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

İcra Kurumu 2020 yılında kurulmuş olup; icra daireleri , icra haberleri ve icra ilanları hakkında detaylı bilgi sunar. İcraya dair her şey: icrakurumu.com

Yorum Yap