İcra takibi borçlunun borcunu herhangi bir sebeple ifa edememesinden ötürü alacaklının bu icra borcu devlet kanalıyla tahsil etmek amacıyla İcra Müdürlüğü nezdinde başlatmış olduğu takip; icra borcu da bu takip sonrası borçlunun ödemesi gereken tutara denilmektedir.

İcra, ilamlı ve ilamsız olmak üzere ikiye ayrılır. İlamlı icra bir mahkeme kararı doğrultusunda başlatılmakta olup ilamsız icra ise herhangi bir mahkeme kararı gerekmeksizin para ve teminat alacaklarının tahsili maksatlı başlatılabilecek olan icra türüne denilmektedir. Para ve teminat niteliğinde bulunmayan kiralanan bir taşınmazın tahliyesi de yine ilamsız icra yoluyla İcra Müdürlüğü’ne başvurularak istenilir.

İcra Borcu Nedir?

Borç, alacaklının borçludan isteme hakkının bulunduğu; borçlunun da yerine getirmek zorunda olduğu, bir tek edimi içeren hukuki bir ilişkiyi ifade etmektedir. Yani borç, varlığı hukuken kanıtlanmış olan bir yükümlülüktür. Dolayısıyla herhangi bir borcun icra borcuna dönüşebilmesi için borcun varlığının yasal yollarla ispatlanması gerekmektedir. Bu ispat sürecinin sonunda alacaklı, borçlusuna konuya ilişkin bir hatırlatma tebliği göndermektedir.

Hatırlatma tebliğine süresi içerisinde cevap alınamadığı takdirde, bu kez borç bilgisi borçluya ihtarname yollayarak hatırlatılır ve borçludan borcunu ödemesi beklenir. Bu sürenin sonunda borcun ödenmemesi durumunda, borçlunun mal varlığı araştırılır ve borcu tahsil için yeterli olarak görülen malları, haciz işlemi yoluyla devlet güvencesi altına alınır.

Borçlunun yaşamını sürdürebilmesi için elzem olan hiçbir mal haczedilemez. Haciz işlemi, borçlu kişinin hem iş hayatını hem de ev hayatını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmesi için gerekli olan malları borçluda bırakmak suretiyle gerçekleştirilir. Bununla birlikte, gayrimenkul haczi yalnızca o gayrimenkul üzerindeki bir borç alacak ilişkisi içerisinde gerçekleştirilir.

İcra Borcu Ödeme aşaması

İcra Borcu Ödeme aşaması

İcra Borcu Ödeme

Yasal olarak gerçekleştirilmesi zorunlu olan hatırlatma tebliğine ve ihtarnameye borçlunun itiraz etmediği veya borcun ilgili süre zarfında ödenmediği takdirde haciz işlemi başlar. Haciz işlemi, borçluya ait mallara ilişkin icra memuru tarafından tutanak tutulmasıyla başlar. İcralık malların satışından elde edilen gelir, borçluya ait borçtan düşülür ve borç toplamından daha fazla gelir elde edilmiş olursa; bu gelirin kalanı borçluya geri verilir.

İcra dosyaları yasada belirtilen süre zarfında ve izlenecek yollar sayesinde çok daha düşük meblağlar ödenilerek kapatılabilir. İcra dosyalarının ödeme yapılarak kapatılması sırasında 2 farklı yöntem mevcuttur. Bu yöntemlerden ilki İcra Dairesi’ne doğrudan ödeme ve ikincisi ise haricen ödeme yöntemidir.

İcra Dairesi’ne Doğrudan Ödeme Yapılması Yöntemi

Alacaklı tarafından borçluya usulüne uygun olarak gönderilen ödeme emrinde ödenilecek olan tutar ile paranın ödenileceği İcra Müdürlüğü’nün banka hesap numarası bilgileri yer almaktadır. Bu ödemenin belirtilen banka hesabına açıklamalı bir şekilde yapılmasının gerektiği ifade edilir. Fakat söz konusu ödeme emrinde yer alan miktarların doğrudan ödenmesi dosyanın kapatılması için tek başına yeterli değildir; çünkü borçluya gönderilen ödeme emrinde, ödenecek tutara ek olarak vekalet ücreti, faiz, harç ve masraflar bulunmamaktadır. Bu nedenle, ödeme yapılacak olan tarihe ilişkin İcra Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş dosya hesabı raporuna (kapak hesabı) bakılarak hesapta yer alan bakiye kısmının tamamının ödenilmesi gerekmektedir.

Haricen Ödeme Yapılması Yöntemi

Haricen ödeme yönteminde alacaklıya ya da vekiline ödeme yapılarak icra dosyası kapatılır. Bu ödeme yönteminde, borçluya İcra Müdürlüğü tarafından gönderilmiş olan ödeme emri üzerine borçlu, alacaklı olan tarafla iletişime geçer. Dosya hesabı raporuna istinaden oluşmuş olan borca ilişkin taraflar kendi aralarında borç miktarı yönüyle anlaşarak borç İcra Müdürlüğü’ne ait banka hesabına değil de doğrudan alacaklının ya da vekilinin banka hesabına gönderilerek icra dosyasının haricen kapatılması sağlanmış olur.