Genel Haciz Yolu Şikayet Nereye Yapılır?

Genel haciz yolu şikayet nereye yapılır? İcra müdürlüklerinin görevleri bağlamında yapmış oldukları bütün işlemlerin yürürlülük içerisinde bulunan hukuk kurallarında uygun olması gerekmektedir. İcra müdürlüklerinin yapmış oldukları işlemin hukuka aykırı olması halinde ise söz konusu olan işlemden bazıları zarar görmektedir. Bu zarar gören kişiler, 2004 sayılı İflas ve İcra Kanunu (İİK) hükümleri gereğince icra mahkemeleri nezdinde şikayet kanun yollarına da başvuru yapabilir. Bizler de bu yazımız içerisinde iflas ve icra hukukuna özgü olan bir kanun yolu şikayetinden sizlere bahsedeceğiz.

 

İlk olarak şikayetlerin kanun yolu üzerindeki hukuki niteliklerinden bahsedelim. Yaygın bir şekilde bilinenin aksine şikayet konusu bir hukuk davası değildir. Her ne denli usul bağlamı nezdinde 6100 sayılı HMK’da belirtilen hukuk davalarına da oldukça benziyor olabilir. Ancak şikayet konusu icra hukukuna özgü olan bir kanun yoludur. Diğer bir söyleyişle; şikayet kanun yolu, icra müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin icra mahkemelerinde mevzuat hükümlerine uygunluklarının denetlenmesi şeklinde açıklanabilir.

 

Yapılan işlemlerin kanuna muhalif (aykırı) olması

Mevzuat hükmünün yanlış uygulanması ya da hiç uygulanmaması durumlarında, yapılacak olan işlemlerin kanunlara aykırı olması hali söz konusu olmaktadır. Burada yer alan ‘’kanun’’ kelimesinden yalnızca İİK değil, iflas ve icra ile alakalı olarak yürürlükte yer alan bütün mevzuat hükümleri de anlaşılmaktadır. Ödeme süresi içinde haciz işlemlerinin yapılması, İİK’nın 126. maddesinin hükmü gereğince yapılması gereken ilan yapılmadan hacizli taşınmazın satılması gibi durumlar örnek verilebilir. Bununla beraber söz konusu durumundaki İİK’da belirtilmekte olan şartları da taşımaması gibi olaylar, icra müdürlükleri tarafından işlemlerine kanuna aykırı bir şekilde olmasına örnek olarak gösterilebilir.

 

Yapılan işlemin olaya uygun olmaması

Kanunun icra müdürlüklerine yapılacak olan işlem ile alakalı olarak takdir yetkilerini tanıdığı zamanlarda, icra müdürlüklerinin yetkisini işleme hatalı bir şekilde uygulanması halinde yapılacak olan işlemlerin olaya uygun olmaması gibi durumda söz konusu olmaktadır. İİK’nın ‘’Haczi caiz olmayan bütün haklar ve mallar’’ başlıklı 82. maddesi üzerinde sayılan hak veya mallardan birinin örneğin, öğrenci burslarının haczedilmesi bu olaya örnek olarak gösterilebilir.

 

Bir hakkın yerine getirilmemesi

İcra müdürlüklerinin görevi dahiline bulunan herhangi bir işlem geçerli bir sebep bulunmaksızın yapılmasını reddetmesi halinde, bu hakkında yerine getirilmemesi olayı söz konusu olmaktadır. İİK içerisinde belirtilen esas ve usullere uygun bir şekilde takip taleplerinin icra müdürlüklerince işleme alınmaması da bu olaya örnek olarak gösterilebilir.

 

Bir hakkın sebepsiz olarak sürüncemede bırakılması

İcra müdürlüklerinin ilgili kişinin isteği üzerine ya da kendiliğinde herhangi bir işi yapmakla yükümlü olduğu mevzuat hükümleri konusunda belirtilen süre içerisinde ya da uygun bir süre zarfı içinde geçerli bir neden olmaksızın yapmaması halinde, bir hakkın sebepsiz şekilde sürüncemede bırakılması olayı söz konusu olmaktadır. İİK içerisinde belirtilen esas ve usullere uygun olan haciz taleplerinin aradan geçen uzun bir zamana rağmen bile icra müdürlükleri tarafından işlemlere alınmaması veya icra müdürlüklerine sunulacak olan takip taleplerinin 3 günlük süre zarfı içerisinde ödeme emrinin düzenlenerek borçlu kişiye gönderilmemesi gibi olaylar bir hakkında sebepsiz olarak sürüncemede bırakılmasına bir örnek teşkil edebilir.